ฉลากเบอร์ 5 บอกระดับการใช้ไฟฟ้า

ฉลากไฟเบอร์ 5
เครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า (Electric Water Heaters)

ฉลากเบอร์ 5 คืออะไร?

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด คือมีอัตราการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Ratio : EER) มากกว่า 11.0 หน่วย
ผู้ออกฉลากประหยัดไฟในปัจจุบันคือกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะมีตราของกระทรวงซ้อนอยู่บนฉลาก เริ่มใช้ตั้งแต่
พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

เครื่องทำน้ำร้อนแบบน้ำแห้ง (Dry Heat Pump)

ฉลากเบอร์ 5 อยู่ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดบ้าง?

การคำนวณฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และเกณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ แต่ละประเภทจะมีวิธีการและสูตรการคำนวณที่แตกต่างกันไป นี่คือตัวอย่างการคำนวณสำหรับอุปกรณ์บางประเภท

สูตรการคำนวณฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

การคำนวณค่า Energy Efficiency Ratio (EER) EER=ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/h) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Watt)\{EER} = \frac{\ {ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/h)}} {\กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Watt)}} EER=กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Watt) ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/h)​ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ตู้เย็น

ตู้เย็น

การคำนวณค่า Energy Consumption Index (ECI) ECI=พลังงานที่ใช้จริง (kWh/ปี) พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี) \{ECI} = \frac{\{พลังงานที่ใช้จริง (kWh/ปี)}} {\{พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี)}} ECI=พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี) พลังงานที่ใช้จริง (kWh/ปี)​ ถ้าค่า ECI ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ตู้เย็นนั้นจะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

หลอดไฟ

หลอดไฟ

การคำนวณค่า Luminous Efficacy Luminous Efficacy=ปริมาณแสงสว่าง (ลูเมน) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)\{Luminous Efficacy} = \frac{\{ปริมาณแสงสว่าง (ลูเมน)}}{\{กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)}}Luminous Efficacy=กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)ปริมาณแสงสว่าง (ลูเมน)​ หลอดไฟที่มีค่า Luminous Efficacy สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

การคำนวณค่า Energy Efficiency Index (EEI) EEI=พลังงานที่ใช้ในการซัก (kWh/ปี) พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี) \ {EEI} = \frac {\{พลังงานที่ใช้ในการซัก (kWh/ปี)}} {\{พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี)}} EEI=พลังงานที่ใช้ตามมาตรฐาน (kWh/ปี) พลังงานที่ใช้ในการซัก (kWh/ปี)​ ถ้าค่า EEI ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด เครื่องซักผ้านั้นจะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

โทรทัศน์

โทรทัศน์

การคำนวณค่า Annual Energy Consumption (AEC) AEC=พลังงานที่ใช้ในโหมดการทำงาน (kWh/ปี) \ {AEC} = \{พลังงานที่ใช้ในโหมดการทำงาน (kWh/ปี)} AEC=พลังงานที่ใช้ในโหมดการทำงาน (kWh/ปี) โทรทัศน์ที่มีค่า AEC ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องทำน้ำร้อน

การคำนวณฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนมักจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ โดยปกติจะใช้ค่า Energy Factor (EF) หรือค่าความสามารถในการประหยัดพลังงานในการประเมิน นี่คือตัวอย่างสูตรการคำนวณ

สูตรการคำนวณ Energy Factor (EF)

EF=ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ (ลิตร)พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh)\{EF} = \frac{\{ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ (ลิตร)}}{\{พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh)}}EF=พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh)ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ (ลิตร)​

เครื่องทำน้ำร้อนที่มีค่า EF สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งแสดงว่าเครื่องทำน้ำร้อนนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดี

ขั้นตอนการคำนวณ

  1. วัดปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ วัดปริมาณน้ำร้อนที่เครื่องสามารถผลิตได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้หน่วยเป็นลิตร
  2. วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อนนั้น โดยใช้หน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
  3. คำนวณ EF ใช้สูตร EF เพื่อคำนวณค่า Energy Factor

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าเครื่องทำน้ำร้อนสามารถผลิตน้ำร้อนได้ 100 ลิตร และใช้พลังงานไฟฟ้า 2 kWh EF=100 ลิตร2 kWh=50 ลิตร/kWh\{EF} = \frac{100 \{ ลิตร}}{2 \{ kWh}} = 50 \{ ลิตร/kWh}EF=2 kWh100 ลิตร​=50 ลิตร/kWh

ค่า EF ที่สูงขึ้นแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่า หากค่า EF นี้สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด เครื่องทำน้ำร้อนนี้จะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของค่า EF ที่เครื่องทำน้ำร้อนต้องมีเพื่อให้ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งมาตรฐานนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของเครื่องทำน้ำร้อน

การคำนวณนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว

สรุป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถบอกระดับการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จริง โดยเป็นสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากนี้จะผ่านการทดสอบและประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นั้นมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การที่อุปกรณ์ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะเห็นผลการประหยัดพลังงานในทันที การใช้งานจริงยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคด้วย เช่น การตั้งค่าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แต่โดยรวมแล้ว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล