MODEL : ECO06-KF140XK

สำหรับใช้ในโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 10-20 ห้องหรือผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา ที่มีปริมาณการใช้น้ำ 2,800 ลิตร/วัน

MODEL : ECO09-ARG03HK

สำหรับใช้ในโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 20-40 ห้อง หรือผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา ที่มีปริมาณการใช้น้ำ 3,800 ลิตร/วัน

MODEL : ECO14-ARG05HK

สำหรับใช้ในโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 40-60 ห้อง หรือผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา ที่มีปริมาณการใช้น้ำ 3,800 ลิตร/วัน

MODEL : ECO25-ARG07HK

สำหรับใช้ในโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 60-80 ห้อง หรือผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา ที่มีปริมาณการใช้น้ำ 8,000 ลิตร/วัน

MODEL : ECO35-ARG12H

สำหรับใช้ในโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 80-120 ห้อง หรือผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา ที่มีปริมาณการใช้น้ำ 19,000 ลิตร/วัน